Over mij

Mijn naam is Mar­lies Doe­land. Al op jonge leeftijd gebi­olo­geerd door alles wat met de natuur te maken heeft. Na jaren lang in het bedri­jf­sleven te hebben gew­erkt ben ik mijn hart gaan vol­gen en in de zorg gaan werken. Hier­door kwam ik in aan­rak­ing met een grote ver­schei­den­heid aan mensen met een even grote ver­schei­den­heid aan klachten en de daar­voor gebo­den oplossin­gen bin­nen de reg­uliere geneeskunde.

Gaan­deweg ont­dekte ik dat de gebo­den oplossin­gen vaak het begin bleken van nieuwe problemen.

Hier ligt dan ook de basis voor mijn con­tinue leer­pro­ces bin­nen de natu­ur­ge­neeskunde. Ik ben nooit uit geleerd en vindt het fascinerend om me bezig te houden met het op natu­urlijke wijze ver­lichten van zowel lichamelijke als emo­tionele klachten.

Door mijn werk in de zorg werd mij ook pijn­lijk duidelijk dat de zorgmedew­erk­ers vaak zeer zwaar belast wor­den waar­door er aller­lei klachten kun­nen ontstaan. Zo werd ik zelf gecon­fron­teerd met klachten als her­nia en fibromyal­gie waar­door ik bijna mijn werk moest opgeven.

Het is dan ook mijn missie om, naast een ieder die zorg nodig heeft, mij vooral te richten op de medew­erk­ers in de zorg.

Door mijn ervar­ing met het werk in de zorg weet ik als geen ander wat er nodig is om goed te kun­nen bli­jven functioneren.

Mijn werk­wi­jze is een com­bi­natie van de ver­schil­lende tech­nieken die mij ter beschikking staan waarin ken­nis, ervar­ing en intuïtie een belan­grijke rol spelen.

Hierin komt de holis­tis­che visie tot uit­drukking door­dat ik op alle lagen van het lichaam werk, zowel lichamelijk als emo­tion­eel en spir­itueel, op die manier is het mogelijk om de onderliggende oorzaak van een klacht of aan­doen­ing op te lossen.